sesam.hu

Engineering Manager / Trail Runner / Budapest, Hungary

Coraline 3D trailer

Wow. Nem tudom Human honnan szerezte, de íme a Coraline 3Ds teasere. Kár, hogy messze még a 2009.